بـــه کَــبودیِ یـآسـ

نِوِشتن آرومم نِمیکُنِهـ ... اَمابَرایــ گُفتَن حــرفام جاییــ جُزاینــ وبلاگــ نَدارم.

ﺗﺎبستان ، ﻣﺮﺳـــــــﯽ ﮐﻪ ﺗﻤام ﺸدی
اما اﻣﺴﺎل اﻓﺘﻀﺎح ﺑﻮدی
روزهایی بود خندیدم اما پر از درد و غم بودم
لحظه هایی بود کسی دلم را شکست
اما صدایش را کسی نشنید
مشکلاتی بود برایم پیش آمد اما مرا چند سال پیر کرد
خلاصه روزها و لحظه هایی را گذراندم
که فقط و فقط خدا میداند چه جور گذراندم

ممنون که تموم شدی ...


|چهارشنبه ۳ مهر۱۳۹۲| |yasna|

هیچکـَس اَز دل ِ دیگـری بـاخَبـر نیسـت ، کـ ه اَگــر مـارا قــُدرتی اینچـنیـن بـود شـاید

دُنیــایمـان مُتعادلتَـر یـا شایَـد هـَرج و مـَـرج ُ بـی قـانـونی ُ بی عدالَتـی اَش

بـیش اَز اینها کـ ه هَست میشـُد ، نـمیدانـَم !

مَـن دَر ایـن گوشـ ه اُتـاقـی کـ ه هَـرشـَب تَمـام  ِ دُنیـا و آدمهایـَش را بـ ه آن می آورَم وَ مـُدام

تَفکیـکشان میکنـَم وَ تـویی را کـ ه کنـار گذاشتـ ه اَم را بـ ه هـزار طَریـق رَسم میکنـَم ،

گـاه انقـَدر خـواستنی ُ خوشایـَند و گـاه زنـَنده ُ غیـر  ِ قـابل ِ فَهم !

خَستـ ه ُ گیـج میشوَم ، اَفکـارَم دَرد میگیـرَد ، کَلـافـ ه میشوَم ، خـدا را صـدا میزَنـم

وَ یـک آرزو کـ ه تـ ه ِ دلَـم قَنـدیل گرفتـ ه را بـ ه زَبـان میـاورَم...

کـ ه کـاش کَسی جـُز خـدا هَم اَحوال ِ دلـَم ، اِحسـاسَم وَ روزگـارَم را میـدانست !

|شنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۲| |yasna|

خیــــرهـــ بـــِهـ مَـــــردُمــ نِشـــَســتهـــ اَمـــ .

تَنهــــآیِ تَنهـــــــا...

نَهـ کَسیـــ حالَمـــ رآ میــــ پُرسَـــد .

نَهـــ کَسِیــــ هَوآ یَــمــ رآ دآرد .

عیـــبیـــ نَدآرد !

سآلـــهآســـتــــ بــِهــ ایــن زِنــدِگـیـــــ عــــآدتـــــ کـــــَرده اَم!


+ چقـَد بـَد اَسـت كـ ه خـواهـَرى نـَداشتـ ه بـآشى تـا دختـَرانگى هـايـَت را بـآ

او تـَقسيـم كنـى !!

"خـالـ ه یســنا" تـَركيبـى كـ ه هـيچگـاه نـَخواهـَم شنـيدَش

كـَسى خـانـواده اى بـآ فـَرزَنـد دُختـَر سـُراغ نـَدارَد كـ ه حـاضـر بـآشَـد

مـَرا نيـز بـ ه فـَرزنـدى قـبول كنـَد ؟؟

|پنجشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۲| |yasna|


حـالـ ِ مـَـטּ زيـاכ פֿـوبــ نيسـتــ ...

آنقــَכر اِפـسـاسـ ِ פֿــفگـے ميـڪـنــَمـ كــہ اَز نفـَســ ڪـشيـכَטּ هـايـَمـ امـار ميـگيـرَمــ ...

روز هـا را مى شُمـارَمــ ، כر پـَستـويے پـَرتــ بـا عـَلـامـَتــ هـاے  ِ عـَمـوכ بـَر כيـوار هـاے

پـُر اَز פֿـــَشمــ ُ كـينــہ ، يـاכ اوَر פֿــاطـراـتــ ِ تـَلـפֿـــ ميـشَومـــ

כيـوـانــہ اے ڪــہ اِפـسـاســ ِ פֿــفـگـے مے ڪـنَـכ ، ميـان ِ عـاقـلـانے ڪــہ اِפـسـاســ جـُنـوטּ כارَنــכ 

جـُنونـے عَجيـــبـ وَ عـَطـشــ نـاپـَذيـر

مـَرز مـَטּ بـا انهـا مـُشتـَرڪــ نيســتـ ،פــالَـمـ را بــہ هَـمـ مے زَنـنــכ

متـنَفـرَمــ اَز انهـا وَ عـَلـامـَتــ هـاے  ِ عـَمـوכ بـَر כيـوار هـاے  ِ پـُر اَز פֿــَشمــ ُ كـينـــہ

متنــفَرمــ اَز هـَر جُنــبَنـכه اے ڪــہ نَفــسـ مے ڪـشـَכ

متنـَفـرَمــ اَز هـَر نفَـسے ڪــہ بـا امـَכنـشــ اِحسـاسـ ِ פֿــَفـگـے مے ڪــنــَمـ

http://s4.picofile.com/file/7811920642/gyuyu.jpg

+ مَـن اَز مُـردَن نمــیترسم ...

اَز ایــن میــتَرسَـم کـه آدمــهای ایــنجا آنــجا هَـم باشـــند.


ادامه مطلـب
|سه شنبه ۱۸ تیر۱۳۹۲| |yasna|

princess-E